Rules Image
Reeglid

SL JAHISADAMATE KASUTAMISE ÜLDINE KORD:

 1. Veesõiduki kasutajad järgivad sadama eeskirjas toodud nõudeid ja head meretava.
 2. Oleme väga tänulikud, kui meie külalised pööravad erilist tähelepanu järgmisele:
 • Sadama akvatooriumis liigutakse ettevaatlikult, minimaalse kiirusega, ei tekitata laineid ning ollakse tähelepanelik teiste veesõidukite suhtes.
 • Sadamas ei kuulata valju muusikat, ega häirita muud moodi teisi sadama külastajaid.
 • Sadamas hoitakse puhtust ja viiakse prügi ettenähtud konteinerisse.
 • Sadama kaidelt ei püüta kala, ei õnge ega võrguga.
 • Sadama akvatoorium ei ole sobiv koht ujumiseks.
 • Registreerimata sildumisel võetakse ühendust sadama kontoriga, et olla kindel, et kaikoht on õige ja veesõidukile sobiv.
 • Kaptenid kindlustavad selle, et veesõiduki seismine sadamas oleks ohutu iga ilmaga ja arvestavad, et veesõiduki omanik vastutab täies mahus kinnitusotste katkemise puhul ilmastikumõjude tõttu sadamale ja sadamas seisvatele teistele veesõidukitele tekitatud kahju eest.

KAITASU VÄIKELAEVADELE JA MUUDELE VEESÕIDUKITELE

 • Katamaraanide ja teiste suuregabariidiliste veesõidukite kaitasu on 1,5 kordne hinnakirjas toodud tasu.
 • Külaliste kaitasus sisaldub: kaikoht, magevesi, WC kasutus, duši kasutus ja sorteeritud jäätmete vastuvõtt.
 • Kaitasudes ei sisaldu tasu elektrienergia tarbimise eest.
 • Seisuaeg üle 5 tunni loetakse ööpäevaks.
 • Veesõiduki hooajatasu ei sisalda sõiduki ja/või treileri parkimist sadamaalal.
 • Reeglina hoiustatakse kuni 5 m pikkused ja kuni 15 hj mootori võimsusega veesõidukid rannaalal või lautrites. Hoiustamine kai ääres on võimalik ainult vabade kaikohtade olemasolul kokkuleppel sadamajuhiga ja hooajatasuga 50 eurot (sisaldab käibemaksu 20%), kusjuures tasus ei sisaldu magevesi, elektrienergia ja duši kasutus. Kui väikese veesõiduki omanik soovib tagada kaikoha olemasolu kogu hooajaks, siis soodustust ei rakendata ja tasu arvestatakse hinnakirja alusel (kuni 5,99 m veesõiduk).
 • Veesõidukite maabumine on lubatud ainult sadama eeskirjas näidatud rannaalal.
 • Hooajaks loetakse kalendriaasta navigatsiooniperioodi 1. maist kuni 31. oktoobrini.
 • Veesõidukite hoiustamine sadama akvatooriumis väljaspool hooaega on võimalik ainult kokkuleppel sadamajuhiga.
Distance Image
Vahemaad
Palun valige kaks sadamat
Distance Table Image
X 5 37 57 55 55 45 45 72 68 70 73 131 161 123 200 167 92 263
5 X 35 54 53 53 42 42 70 66 67 70 129 159 121 200 167 90 263
37 35 X 35 41 41 50 50 77 66 67 70 136 166 128 212 179 57 274
5 10 35 X 53 53 42 42 70 66 67 70 129 159 121 200 167 90 263
37 35 37 35 X 41 50 50 77 66 67 70 136 166 128 212 179 57 274
5 10 35 54 53 X 42 42 70 66 67 70 129 159 121 200 167 90 263
37 35 37 35 41 41 X 50 77 66 67 70 136 166 128 212 179 57 274
5 10 35 54 53 53 42 X 70 66 67 70 129 159 121 200 167 90 263
37 35 37 35 41 41 50 50 X 66 67 70 136 166 128 212 179 57 274
5 10 35 54 53 53 42 42 70 X 67 70 129 159 121 200 167 90 263
37 35 37 35 41 41 50 50 77 66 X 70 136 166 128 212 179 57 274
5 10 35 54 53 53 42 42 70 66 67 X 129 159 121 200 167 90 263
37 35 37 35 41 41 50 50 77 66 67 70 X 166 128 212 179 57 274
Privacy Policy Image
Privacy Policy

Kinnitatud
Juhatuse esimehe
19. september 2018. a.
käskkirjaga nr 1/1-7/9

AS Saarte Liinid Privaatsuspoliitika

Käesolev Privaatsuspoliitika:

 • selgitab, mida me teeme Teie isikuandmetega;
 • selgitab, miks me kogume, kasutame ja kuidas kaitseme Teie isikuandmeid;
 • aitab Teil aru saada, millised on Teie õigused enda isikuandmetega

1.    Üldist

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Saarte Liinid registrikood 10216057, aadress Rohu 5, Kuressaare 93819.

Teie isikuandmete töötlemisel järgib AS Saarte Liinid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kasutame Teie isikuandmeid eesmärkidel, milleks AS Saarte Liinid neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.

Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:

 • videovalvepildi salvestised 1 kuu möödumisel salvestise
 • teenuse ostutamise     lepinguga     kogutud    isikuandmeid     säilitatakse     vastavalt raamatupidamise seadusele kuni 7
 • hooajapiletiga (kliendikaardiga) seotud isikuandmed säilitatakse 2 meresõidu

AS Saarte Liinid võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.

AS Saarte Liinid teeb uuendatud Privaatsuspoliitika avalikuks enda veebilehel ja sadamates paberkandjatel.

AS Saarte Liinid võib edastada üksnes hoiustamise eesmärgil Teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast välja.

2.    Teie isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • teenuse(te) osutamise lepingu sõlmimiseks (väikelaevasadamate kaikohtade rent ja jaeteenused);
 • hoonete ja asutuste territooriumide ning avalikku ruumi paigaldatud vara kaitseks;
 • isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks;
 • korrarikkumise menetlemise asjaolude väljaselgitamiseks;
 • hooajapiletite (kliendikaartide) väljastamiseks;
 • arvete edastamiseks;
 • ettevõtte tegevuseks vajalike arendus- ja ehitustööde läbiviimiseks.

Teie isikuandmete töötlemine videovalvesüsteemis

 • AS Saarte      Liinid     kasutab      sadamate      territooriumil,      sh      siseruumides, videovalvekaameraid;
 • AS Saarte Liinid ei edasta videovalvesüsteemi pilti selleks mitteõigustatud kolmandatele osapooltele (va. kui edastamiseks on seadustest tulenev kohustus);
 • AS Saarte Liinid ei töötle videovalvesüsteemi pilti kolmandateks eesmärkideks, mis ei ole nimetatud käesoleva Privaatsuspoliitika punktis 2;
 • AS Saarte Liinid kustutab videovalvesüsteemi pildi 1 kuu möödumisel peale esmast salvestamist;
 • Teil on õigus edastada AS Saarte Liinid andmekaitseametnikule päring enda isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes (Teie õigused on loetletud käesoleva Privaatsuspoliitika punktis 4);

Teie isikuandmete töötlemine teenuse osutamise lepingu täitmiseks

 • Teilt kogutakse isikuandmeid väikelaevasadamates jaeteenuste osutamise lepingu sõlmimiseks. Isikuandmeid kogub kas AS Saarte Liinid või sadamahaldustarkvara teenuste osutajad (MarinaAhoy, MarinaMia, Harba).
 • Sadamahaldustarkvarade MarinaAhoy, MarinaMia ja Harba veebi- või mobiilirakendusi kasutades koguvad isikuandmeid nimetatud teenusepakkujad, muul juhul kogub isikuandmeid AS Saarte Liinid. Sadamahaldutarkvara teenuste osutajate isikuandmete töötlemist puudutavate tingimustega on võimalik tutvuda teenusepakkujate
 • Jaeteenuste osutamise lepingu sõlmimiseks kogub AS Saarte Liinid järgmisi klientide tuvastamist võimdaldavaid andmeid:
 • ees- ja perekonnanimi,
 • isikukood,
 • pangakonto number,
 • telefoninumber,
 • e-posti aadress,
 • postiaadress,
 • väikelaevaalust identifitseerivad andmed (nimi/number).
 • Jaeteenuste osutamise lepingu sõlmimiseks kogutud isikuandmeid võib AS Saarte Liinid edastada kolmandatele lepingulistele
 • Jaeteenuste osutamise    lepingu    sõlmimisel    kogutud    isikuandmeid    säilitatakse raamatupidamise seaduse §-st 12 tulenevalt 7

Hooajakaardi (kliendikaardi) omanike isikuandmete töötlemine

 • AS Saarte Liinid kogub hooajakaardi (kliendikaardi) vormistamise eesmärgil klientide isikuandmeid.
 • Hoojakaardi (kliendikaardi) vormistamiseks kogub AS Saarte Liinid järgmisi klientide tuvastamist võimaldavaid andmeid:
 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood,
 • kontakt (e-post või telefoninumber);
 • väikelaeva aluse

3.    Eriliiki isikuandmete töötlemine

Eriliigilised andmed on rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

AS Saarte Liinid ei kogu Teie eriliigilisi isikuandmeid, kuid need võivad meile teatavaks saada läbi ettevõtte territooriumil asuva videovalvesüsteemi kasutuse, e-kirja või telefonikõne kaudu siis, kui Te meile need avaldate.

4.    Isikuandmete töötlemise õiguspärasus

Teie isikuandmeid töödeldakse videovalvesüsteemi pildis õigustatud huvi alusel vallas- ja kinnisvara kaitseks ja sadama territooriumil korra tagamiseks.

Klientide ja hooajakaardi (kliendikaardi) omanike isikuandmeid töödeltakse jaeteenuste lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil.

Koostööpartnerite esindajate isikuandmeid töödeldakse ettevõtte haldus, arendus- ja ehitustegevusega seotud eesmärkidel.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine).

5.    Teie õigused

AS-ile Saarte Liinid on olulised Teie isikuandmetega seotud õigused, järgnevalt nimetame kõik õigused, mis Teil on seoses enda isikuandmetega.

Teil on järgmised õigused:

 • Te võite igal ajal pöörduda AS Saarte Liinid poole, et saada ülevaade, milliseid Teie isikuandmeid töödeldakse.
 • Teil on igal ajal õigus pöörduda AS Saarte Liinid poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
 • Te võite paluda AS-il Saarte Liinid kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).
 • Te võite paluda AS-il Saarte Liinid piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.
 • Te võite paluda AS-il Saarte Liinid enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.
 • Te võite pöörduda küsimustega, mis puudutavad enda isikuandmete töötlemist, AS Saarte Liinid andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil pihlak@turnstone.ee.
 • Teil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni

Teie pöördumistele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul peale päringu kätte saamist. Juhul kui Teie poolt tuleb samasisulisi ja korduvaid päringuid, on AS-il Saarte Liinid õigus kehtestada päringule vastamise eest mõistlik tasu.

Juhul kui Teie pöördumises esitatud palvet ei ole võimalik rahuldada, siis esitatakse Teile keeldumise põhjendused.

6.    Teie isikuandmete edastamine

AS Saarte Liinid edastab põhjendatud vajadusel Teie isikuandmeid järgmistele koostööpartneritele:

 • lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele;
 • koostöökokkuleppe alusel Politsei- ja Piirivalveametile;
 • koostöökokkuleppe alusel Riigi Infosüsteemide Ametile;
 • sadamahaldustarkvara teenuseid pakkuvatele ettevõtetele (MarinaAhoy, MarinaMia, Harba või analoogsetele teenusepakkujatele).

Kolmandatele isikutele edastatakse isikuandmeid vaid Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

7.    Andmekaitseametnik

AS Saarte Liinid andmekaitseametnik on Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat Kalev Pihlak.

AS    Saarte     Liinid    andmekaitseametnik     on     kättesaadav     e-posti     teel,    aadressil kalev.pihlak@turnstone.ee.

Andmekaitseametnikul on kohustus Teie pöördumistele vastata hiljemalt peale 1 kuu möödumist alates e-kirja kättesaamisest.

8.    Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

Tagamaks Teie isikuandmete kõrge kaitstus, võtab AS Saarte Liinid kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.

AS Saarte Liinid tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.

Isikuandmete edastamine koostööpartneritele toimub vaid lepingu alusel või õigusaktides ettenähtud korras.

9.    Isikuandmete vastuvõtjad

AS Saarte Liinid edastab Teie isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • Politsei- ja Piirivalveamet;
 • MarinaAhoy;
 • MarinaMia;
 • Harba;
 • Riigi Infosüsteemide Amet.